VIII./1. fejezet: Iparjogvédelem

Az iparjogvédelem körébe a következő oltalmi formák tartoznak:

 • A) a szabadalom;

 • B) a védjegy;

 • C) a használati minta;

 • D) a formatervezési minta;

 • E) a növényfajta;

 • F) a földrajzi árujelző;

 • G) a kiegészítő oltalmi tanúsítvány;

 • H) a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiája.

A fentiek közül – gyakoriságuk és jelentőségük miatt – a szabadalomra, a védjegyre, a használati mintára és a formatervezési mintára vonatkozó oltalommal foglalkozunk részletesebben.

VIII./1.1.: Szabadalom

A találmányok szabadalmi oltalmáról az 1995. évi XXXIII. törvény (Sztv.) rendelkezik. A törvény – egyebek mellett – meghatározza a találmányok szabadalmazhatóságának feltételeit, a találmányból, illetve a szabadalmi oltalomból eredő jogokat és kötelezettségeket, a bitorlás jogkövetkezményeit és a szabadalmi eljárások szabályait.

Szabadalmazhatóság

kérdés

Mikor szabadalmazható egy technikai területen létrehozott találmány?

Szabadalmazható bármely technikai területen létrehozott találmány, amely

 • A) új;

 • B) feltalálói tevékenységen alapul és

 • C) iparilag alkalmazható. [Sztv. 1. § (1)]

Nem minősül találmánynak

 • A) a felfedezés, a tudományos elmélet, a matematikai módszer;

 • B) az esztétikai alkotás;

 • C) a szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv, szabály vagy eljárás, valamint a számítógépi program;

 • D) az információk megjelenítése. [Sztv. 1. § (2)]

image
1. táblázat: A szabadalmazhatóság feltételei

Jog a szabadalomhoz

A találmányra szabadalmat kell adni, ha a találmány

 • A) kielégíti a fentiekben leírt szabadalmazhatósági követelményeket, valamint nincs kizárva a szabadalmi oltalomból, és

 • B) bejelentése megfelel a törvényben megszabott feltételeknek. [Sztv. 6. § (1)]

Kizárás a szabadalmi oltalomból [Sztv. 6. § (2)]

image
2. táblázat: A szabadalmi oltalomból való kizárás esetei

A feltaláló [Sztv. 7. §]

A feltaláló az a személy, aki a találmányt megalkotta, illetve aki az elismert bejelentési napon benyújtott bejelentésben feltalálóként szerepel. Ha többen közösen alkották a találmányt, a feltalálók szerzőségi részaránya – ellenkező megjelölés hiányában – egyenlő.

A szabadalmi igény (Sztv. 8. §)

A szabadalom a feltalálót vagy jogutódját illeti meg. Igényjogosult az a személy, aki a találmányt korábbi elsőbbséggel jelentette be. Ha többen közösen alkották a találmányt, a szabadalom a feltalálókat, illetve jogutódjaikat közösen illeti meg. Több igényjogosult esetén – ellenkező megjelölés hiányában – a szabadalmi igény részaránya egyenlő.

Szolgálati és alkalmazotti találmány (Sztv. 9-11. §)

image
3. táblázat: A szolgálati és alkalmazotti találmány összehasonlítása

Találmányi díj [Sztv. 13. § (1)]

A szolgálati találmány értékesítése esetén a feltalálót találmányi díj illeti meg, ha

 • A) a találmányt szabadalom védi, az értékesítés megkezdésétől az oltalom megszűnéséig;

 • B) a találmány szabadalmi oltalma a munkáltató lemondása vagy a fenntartási díj megfizetésének elmulasztása miatt szűnt meg, az értékesítés megkezdésétől addig az időpontig, amikor a szabadalom, illetve a kiegészítő oltalom lejárat miatt szűnt volna meg;

 • C) a találmányt titokban tartják, az értékesítés megkezdésétől a találmány nyilvánosságra jutásáig, vagy – ha ez a későbbi – a találmánynak a munkáltatóval történő ismertetésétől számított 20 év elteltéig.

A szolgálati találmány értékesítése [Sztv. 13. § (2)]

A szolgálati találmány értékesítésének számít

 • A) a találmány hasznosítása (beleértve a hasznosítás mellőzését előnyös piaci helyzet teremtése vagy fenntartása érdekében);

 • B) a hasznosítás más részére történő engedélyezése;

 • C) a szabadalmi igény vagy a szabadalom teljes vagy részleges átruházása.

A feltalálót a hasznosítás, az egyes hasznosítási engedélyek és az átruházás esetén külön-külön, valamint a hasznosítás ellenérték nélküli engedélyezése és az ingyenes átruházás esetén is megilleti a találmányi díj. Találmányi díjat a munkáltató, közös szabadalom esetén – a szabadalmastársak eltérő megállapodása hiányában – a hasznosító szabadalmastárs köteles fizetni. A hasznosítás engedélyezése és átruházás esetén a jogszerző a díjfizetési kötelezettséget átvállalhatja. A feltaláló díjazására a munkáltatóval, a hasznosító szabadalmastárssal, illetve a jogszerzővel kötött szerződése – a találmányi díjszerződés – az irányadó. A díjnak arányban kell állnia azzal az összeggel, amelyet – a találmány szerinti műszaki területen jellemző viszonyokra figyelemmel – szabadalmi licenciaszerződés alapján a találmány hasznosítására adott engedély fejében a munkáltatónak (a hasznosító szabadalmastársnak) fizetnie kellene.

A szabadalmi oltalom keletkezése, időtartama, fenntartása és megszűnése

A szabadalmi oltalom a bejelentés közzétételével keletkezik a bejelentés napjára visszaható hatállyal. A közzététellel keletkező oltalom ideiglenes. Véglegessé akkor válik, ha a bejelentő a találmányra szabadalmat kap. A végleges szabadalmi oltalom a bejelentés napjától számított 20 évig tart. (Sztv. 18. és 22. §-ok) A szabadalmi oltalom időtartamára évenként, külön jogszabályban meghatározott fenntartási díjat kell fizetni. A díj az első évre a bejelentés napján, a további évekre a bejelentés napjának megfelelő naptári napon előre esedékes. (Sztv. 23. §)

image
4. táblázat: A szabadalmi oltalom megszűnésének esetei

A szabadalmi oltalom tartalma (Sztv. 19. §)

A szabadalom jogosultjának – a szabadalmasnak – kizárólagos joga van a találmány hasznosítására, azaz bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül

 • A) előállítja, használja, forgalomba hozza, forgalomba hozatalra ajánlja a találmány tárgyát képező terméket, vagy e terméket ilyen célból raktáron tartja vagy az országba behozza;

 • B) használja a találmány tárgyát képező eljárást, vagy – ha tud arról, illetve a körülmények alapján nyilvánvaló, hogy az eljárás nem használható a szabadalmas engedélye nélkül – másnak az eljárást használatra ajánlja;

 • C) előállítja, használja, forgalomba hozza, forgalomba hozatalra ajánlja, vagy ilyen célból raktáron tartja vagy az országba behozza a találmány tárgyát képező eljárással közvetlenül előállított terméket.

Szabadalombitorlás (Sztv. 35. §)

Aki másnak a szabadalmi oltalom alatt álló találmányát jogosulatlanul hasznosítja, szabadalombitorlást követ el. A szabadalmas a bitorlóval szemben követelheti

 • A) a szabadalombitorlás megtörténtének bírósági megállapítását;

 • B) a szabadalombitorlás vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a bitorló eltiltását a további jogsértéstől;

 • C) hogy a bitorló szolgáltasson adatot a szabadalombitorlással érintett termékek, szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, az ilyen termékek terjesztésére kialakított üzleti kapcsolatokról;

 • D) hogy a bitorló nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt; s szükség esetén a bitorló részéről vagy költségén biztosítsanak az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot;

 • E) a szabadalombitorlással elért gazdagodás visszatérítését;

 • F) a szabadalombitorlásra használt eszközök, anyagok, érintett termékek lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, megsemmisítését;

 • G) a polgári jogi felelősség szabályai szerinti kártérítést.

VIII./1.2.: Használati minta

A használati minták oltalmáról az 1991. évi XXXVIII. törvény (Hmtv.) rendelkezik. A törvény meghatározza az oltalmazhatóság feltételeit, az oltalomból eredő jogokat és kötelezettségeket, a bitorlás jogkövetkezményeit és a használati mintákkal kapcsolatos eljárások szabályait.

A használatiminta-oltalom tárgya [Hmtv. 1. § (1)]

Oltalomban részesülhet valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó megoldás, ha

 • A) új,

 • B) feltalálói lépésen alapul; és

 • C) iparilag alkalmazható.

image
5. táblázat: A használati minta oltalmazhatóságának feltételei

Jog a mintához (Hmtv. 5. §)

A mintára oltalmat kell adni, ha az

 • A) kielégíti a fentiekben leírt követelményeket, valamint nincs kizárva az oltalomból; és

 • B) bejelentése megfelel a törvényben megszabott feltételeknek.

Nem részesülhet mintaoltalomban különösen a termék esztétikai kialakítása, az állat- és növényfajta, továbbá ha hasznosítása jogszabályba vagy a közerkölcsbe ütközne.

A feltaláló és a jogosult (Hmtv. 6. és 7. §)

A minta feltalálója az, aki a mintát megalkotta. A mintaoltalom a feltalálót vagy jogutódját illeti meg. Ha többen közösen alkották meg a mintát, az oltalom a feltalálókat (jogutódjaikat) közösen illeti meg. Ha többen, egymástól függetlenül alkották a mintát, az oltalom azt a feltalálót (jogutódját) illeti meg, aki a mintát korábbi elsőbbséggel jelentette be.

A mintaoltalom keletkezése, időtartama, fenntartása és megszűnése (Hmtv. 10., 11. és 21. §)

Az oltalom lajstromozáskor – a bejelentés napjára visszaható hatállyal – keletkezik, és 10 évig tart. Az oltalmi idő alatt évente fenntartási díjat kell fizetni. A mintaoltalom megszűnik, ha

image
6. táblázat: A mintaoltalom megszűnésének esetei

A mintaoltalom tartalma és bitorlása (Hmtv. 12. és 19. §)

A mintaoltalom jogosultjának kizárólagos joga van arra, hogy a mintát hasznosítsa, illetve hasznosítására másnak engedélyt (licenciát) adjon. A kizárólagos hasznosítási jog kiterjed a minta szerinti termék gazdasági tevékenység körében való előállítására, használatára, behozatalára és forgalombahozatalára. A mintaoltalom bitorlását követi el, aki az oltalom alatt álló mintát jogosulatlanul hasznosítja. Az oltalom jogosultja azokat a polgári jogi igényeket támaszthatja, amelyeket az Sztv. szerint a szabadalmas érvényesíthet a bitorlóval szemben.

VIII./1.3.: Védjegy

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról az 1997. évi XI. törvény (Vtv.) rendelkezik. A törvény – egyebek mellett – meghatározza a védjegyoltalom tárgyát, az oltalomból eredő jogokat és kötelezettségeket, a bitorlás jogkövetkezményeit és a védjegyeljárások szabályait.

A védjegyoltalom tárgya (Vtv. 1. §)

kérdés

Részesülhet-e védjegyoltalomban növény . vagy állatfajta?

Védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól. Ilyen megjelölés lehet

 • A) szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat;

 • B) betű, szám;

 • C) ábra, kép;

 • E) sík- vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját;

 • F) szín, színösszetétel, fényjel, hologram;

 • G) hang;

 • H) az A)-F) pontokban felsorolt megjelölések összetétele.

image
1. ábra: A védjegyek típusai

Megjegyzés: a védjegyek alatt dőlt betűvel a lajstromszámok

A feltétlen és viszonylagos kizáró okok (Vtv. 2-6. §-ok)

image
7. táblázat: A védjegyoltalomból kizárt megjelölések

Jog a védjegyoltalomhoz

A grafikailag ábrázolható, megkülönböztetésre alkalmas megjelölést védjegyoltalomban kell részesíteni, ha az oltalomból nincs kizárva és a törvényben megszabott feltételnek megfelelő módon kérték a lajstromozását. (Vtv. 8. §)

Védjegyoltalmi igény

A védjegyoltalom azt illeti meg, aki a megjelölést a Vtv.-ben előírt eljárás útján lajstromoztatja. Oltalmat szerezhetnek a természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, függetlenül attól, hogy gazdasági tevékenységet folytatnak-e. Ha többen közösen kérik a megjelölés lajstromozását, az oltalmat közösen szerzik meg. Több igényjogosult esetén – ellenkező megjelölés hiányában – a védjegyoltalmi igény részaránya egyenlő. (Vtv. 9. §)

A védjegyoltalom keletkezése, időtartama, megszűnése

A védjegyoltalom a lajstromozáskor keletkezik a bejelentés napjára visszaható hatállyal. Az oltalom időtartama a bejelentés napjától számított 10 évig tart, és további 10-10 éves időtartamra megújítható. (Vtv. 10. és 11. §) Az oltalom megszűnik, ha (Vtv. 30. §)

image
8. táblázat: A védjegyoltalom megszűnésének esetei

A védjegyoltalom tartalma (Vtv. 12. §)

A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára, azaz bárkivel szemben felléphet aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ

 • A) a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplőkkel;

 • B) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a kettő azonossága vagy hasonlósága és az áruk, szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt;

 • C) a védjeggyel azonos vagy hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplőkkel nem azonos vagy nem hasonló árukkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét.

Védjegybitorlás (Vtv. 27. §)

Védjegybitorlást követ el, aki a védjegyet jogosulatlanul használja. A védjegyjogosult a bitorlóval szemben a következő polgári jogi igényeket támaszthatja: követelheti

 • A) a bitorlás megtörténtének bírósági megállapítását;

 • B) a bitorlás vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a bitorló eltiltását a további jogsértéstől;
 • C) hogy a bitorló szolgáltasson adatot a bitorlással érintett áruk, szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, teljesítésében résztvevőkről, a terjesztésre kialakított üzleti kapcsolatokról;

 • D) hogy a bitorló nyilatkozattal vagy más módon adjon elégtételt, és ehhez – szükség esetén – megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

 • E) a védjegybitorlással elért gazdagodás visszatérítését;

 • F) a védjegybitorlásra használt eszközök, anyagok, érintett áruk, csomagolóanyagok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, a kereskedelmi forgalomból való visszahívását, végleges kivonását onnan, megsemmisítését;

 • G) a polgári jogi felelősség szabályai szerinti kártérítést.

VIII./1.4.: Formatervezési minta

A formatervezési minták oltalmáról az 2001. évi XLVIII. törvény (Fmtv.) rendelkezik. A törvény meghatározza az oltalmazhatóság feltételeit, az oltalomból eredő jogokat és kötelezettségeket, a bitorlás jogkövetkezményeit és a formatervezési mintákkal kapcsolatos eljárások szabályait.

A formatervezésiminta-oltalom tárgya (Fmtv. 1-4. §)

Formatervezésiminta-oltalomban részesülhet az új és egyéni jellegű formatervezési minta.

image
9. táblázat: A formatervezési minta oltalmazásának feltételei

Kizáró okok (Fmtv. 6-10. §)

Nem részesülhet oltalomban

 • A) a külső jellegzetesség, amely kizárólag a termék műszaki rendeltetésének következménye;

 • B) a minta, különösen ha

  • a) a közrendbe vagy a közerkölcsbe ütközik;

  • b) állami felségjelet, hatóságot, nemzetközi szervezetet megillető jelzést jogosulatlanul használ;

  • c) ütközik az elsőbbség időpontját követően nyilvánosságra jutott olyan mintával, amelyre korábbi elsőbbséggel adtak oltalmat;

  • d) másnak korábbi iparjogvédelmi jogába ütközik vagy szerzői jogát sérti.

Jog a mintához (Fmtv. 11. §)

A mintára oltalmat kell adni, ha

 • a) kielégíti az oltalmazhatóság követelményeit;

 • b) nincs kizárva az oltalomból, és

 • c) bejelentése megfelel a törvényben megszabott feltételeknek.

A szerző és a jogosult (Fmtv. 12. és 13. §)

A minta szerzője az, aki a mintát megalkotta. Ha többen közösen alkották meg a mintát, a szerzőségi részarány – ellenkező megjelölés hiányában – egyenlő. A mintaoltalom a szerzőt vagy jogutódját illeti meg. Több szerző esetén a mintaoltalom őket, illetve jogutódjaikat közösen illeti meg. Több jogosult esetén a mintaoltalmi igény részaránya egyenlő.

Az oltalom keletkezése, időtartama, megújítása, megszűnése (Fmtv. 15., 19., 26. §)

A mintaoltalom – a bejelentés napjára visszaható hatállyal – keletkezik, ha a bejelentő a mintára megkapja az oltalmat. Az oltalom a bejelentés napjától számított 5 évig tart, és további 5-5 éves időtartamra legfeljebb 4 alkalommal megújítható. Ilyenkor az újabb oltalmi idő az előző lejárati napját követő nappal kezdődik. A bejelentés napjától számított 25 év elteltével az oltalom nem újítható meg. Az oltalom megszűnik, ha

image
10. táblázat: A mintaoltalom megszűnésének esetei

A mintaoltalom tartalma és bitorlása (Fmtv. 16. és 23. §)

A mintaoltalom alapján a mintaoltalom jogosultja kizárólagos joggal rendelkezik a minta hasznosítására, azaz bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül hasznosítja azt. Hasznosításnak számít különösen a minta szerinti termék előállítása, használata, forgalomba hozatala, forgalomba hozatalra való felkínálása, behozatala, kivitele és e célokból való raktáron tartása. Bitorlást követ el az, aki az oltalmazott mintát jogosulatlanul hasznosítja. A jogosult a bitorlóval szemben azokat a polgári jogi igényeket támaszthatja, amelyeket az Sztv. értelmében a szabadalmas érvényesíthet a bitorlóval szemben.

VIII./1.5.: Növényfajta

A növényfajták oltalmáról a már említett, 1995. évi XXXIII. törvény (Sztv.) 5. része rendelkezik. Növényfajta-oltalom tárgyát képezheti minden növényrendszertani nemzetséghez és fajhoz tartozó fajta, beleértve a nemzetségek vagy fajok közötti hibrideket is. Oltalomban akkor részesülhet a növényfajta, ha

 • A) megkülönböztethető;

 • B) egynemű;

 • C) állandó és

 • D) új.

A növényfajtát azonosításra alkalmas fajtanévvel kell megjelölni. A növényfajta-oltalom a nemesítőt vagy jogutódját illeti meg. Nemesítő az, aki a növényfajtát nemesítette vagy felfedezte és kifejlesztette. Az oltalom jogosultjának kizárólagos joga van a növényfajta hasznosítására. A kizárólagos hasznosítási jog alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül az oltalom alatt álló növényfajta szaporítóanyagát előállítja vagy többszörözi, szaporítás céljából előkészíti, forgalomba hozatalra ajánlja, forgalomba hozza, az országból kiviszi, oda behozza, vagy az említett célokból raktáron tartja. A végleges növényfajta-oltalom – a megadástól számítva – szőlők és fák esetében 30 évig, egyéb növényfajták esetében 25 évig tart. (Sztv. 106., 108., 109. és 111. §-ok)

VIII./1.6.: Földrajzi árujelző

A földrajzi árujelzők oltalmáról a már korábban említett 1997. évi XI. törvény (Vtv.) 7. és 8. része rendelkezik. A földrajzi árujelzőknek nevezzük azokat a megjelöléseket, amelyeket a kereskedelmi forgalomban a termékek földrajzi eredetének, származásának azonosítására használunk. A földrajzi árujelzők 2 csoportja a

 • A) a földrajzi jelzés és

 • B) az eredetmegjelölés.

A földrajzi jelzés valamely táj, helység (kivételes esetben ország) neve, amelyet az e helyről származó – ott termelt, feldolgozott vagy előállított – termék megjelölésére használnak, amelynek különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője ennek a földrajzi származásnak tulajdonítható.

Az eredetmegjelölés valamely táj, helység (kivételes esetben ország) neve, amelyet az e helyről származó – ott termelt, feldolgozott, illetve előállított – termék megjelölésére használnak, amelynek különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője kizárólag vagy lényegében az adott földrajzi környezet, az arra jellemző természeti és emberi tényezők következménye. (Vtv. 103. §)

A földrajzi árujelzőre oltalmat szerezhet bármely természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely az árujelzőben feltüntetett földrajzi területen olyan terméket termel, dolgoz fel vagy állít elő, amelynek megjelölésére az árujelzőt használják. Az oltalom a lajstromozáskor keletkezik a bejelentés napjára visszaható hatállyal és korlátlan ideig tart. Az oltalom alapján a jogosultaknak kizárólagos joguk van a földrajzi árujelző használatára, viszont arra másnak használati engedélyt nem adhatnak (Vtv. 107.-109. §)

VIII./1.7.: Mikroelektronikai félvezető termékek topográfiája

kérdés

Mikor keletkezik az oltalom és van-e visszaható hatálya?

A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról az 1991. évi XXXIX. törvény (Ttv.) rendelkezik. A Ttv. szerint oltalomban részesülhet a mikroelektronikai félvezető termék topográfiája, ha eredeti. A topográfia a mikroelektronikai félvezető termék elemeinek – amelyek közül legalább egy aktív elem – és összekötéseinek vagy azok egy részének bármely formában kifejezett, térbeli elrendezése, vagy egy gyártásra szánt félvezető termékhez készített ilyen térbeli elrendezés. A topográfia akkor minősül eredetinek, ha az saját szellemi alkotómunka eredménye és megalkotása idején nem szokásos az iparban. (Ttv. 1. §)

A topográfia szerzője az, aki azt megalkotta. Az oltalom a szerzőt vagy jogutódját illeti meg. Ha több személy közösen alkotta a topográfiát, az oltalom közösen illeti meg őket vagy jogutódjaikat, illetve, ha egymástól függetlenül alkották meg azt, az oltalom is önállóan illeti meg őket. (Ttv. 2. §)

Az oltalom lajstromozáskor keletkezik, a bejelentés napjára visszaható hatállyal, vagy – ha ez korábbi – a bármely országban történt első, nyilvános hasznosítás kezdő napjára, és az attól számított 10 évig tart. Az oltalom alapján a jogosultnak kizárólagos joga van a topográfia hasznosítására és arra, hogy a hasznosításra másnak engedélyt adjon. (Ttv. 6. és 7. §)

VIII./1.8.: Kiegészítő oltalmi tanúsítvány

kérdés

Miért van szükség kiegészítő oltalmi tanúsítványra?

A kiegészítő oltalom intézményét az Sztv. 2002. évi XXXIX. törvénnyel történő módosítása vezette be. A kiegészítő oltalmi tanúsítvány a szabadalmi oltalommal védett gyógyszer vagy növényvédő szer termék szabadalmi oltalmi idejének meghosszabbítására szolgál.

Az Sztv. 22/A. § (1) bek. szerint az Európai Közösség vonatkozó rendeleteiben meghatározott esetben, feltételekkel és időtartamra a találmány tárgya kiegészítő oltalomban részesül azt követően, hogy a szabadalmi oltalom az oltalmi idő lejártával megszűnik.

megjegyzés

Az Európai Parlament és a Tanács 469/2009/EK rendelete (2009. május 6.) a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról

A tanúsítványt meg kell adni, ha a bejelentés napján Magyarországon

 • A) a termék hatályos szabadalom oltalma alatt áll;

 • B) a termék gyógyszerként vagy növényvédő szerként történő forgalomba hozatalát engedélyezték a vonatkozó, érvényes EGK-irányelvek rendelkezéseinek megfelelően;

 • C) a termékre még nem adtak tanúsítványt; és

 • D) az engedély a terméknek gyógyszerként vagy növényvédő szerként történő forgalomba hozatalára vonatkozó első engedély.

Last modified: Monday, 21 November 2011, 3:46 PM