VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások

VI./2.2.1.: A kohéziós és strukturális alapok felhasználása Magyarországon 2007 és 2013 között

Új Magyarország Fejlesztési Terv (2011. január 14-én elindult Új Széchenyi

Terv (ÚszT)).

A 2007 és 2013 közötti tervezési időszakban Magyarország az Unió kohéziós és strukturális alapjaiból (a továbbiakban: alapok) 2004-es árakon számolva 22,4 Mrd € összegű uniós támogatást használhat fel. Ez az összeg a 15%-os nemzeti hozzájárulással együtt 26,3 Mrd €-t tesz ki. E források kiegészülnek a fejlesztéseket megvalósító szervezetek (vállalkozások, nonprofit szervezetek stb.) saját ráfordításaival, így összességében még nagyobb mértékű fejlesztések valósulhatnak meg. Magyarország számára a fentieken kívül az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) folyó áron 3,8 Mrd € és az Európai Halászati Alapból folyó áron 34,3 M € fejlesztési forrás áll rendelkezésre. Ahhoz azonban, hogy az ország élhessen ezekkel a támogatási lehetőségekkel, számos, az Unió által meghatározott feltételnek eleget kell tennie.

kérdés

Milyen szabályok vonatkoznak az Unió kohéziós és strukturális alapjaiból nyújtott támogatásokra?

Az alapokból pénzeszközök akkor használhatók fel, ha a támogatni kívánt fejlesztések megfelelnek az Unió által elfogadott célkitűzéseknek. A támogatások általános szabályait a Tanácsnak az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1083/2006/EK rendelete (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:HU:PDF ) (Ált. rend.) határozza meg. Az Ált. rend. megállapítja azokat a célkitűzéseket, amelyekhez az alapoknak hozzá kell járulniuk, azokat a kritériumokat, amelyek alapján a tagállamok és a régiók támogatásra jogosultak, a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat és az ezek szétosztására vonatkozó előírásokat.

Az Ált. rend. értelmében az alapoknak és más közösségi pénzügyi eszközöknek hozzá kell járulniuk a következő 3 célkitűzés megvalósításához: [Ált. rend. 3. cikk (2)]

 • A) konvergencia (arra irányul, hogy felgyorsítsa a konvergencia folyamatát a legkevésbé fejlett tagállamokban és régiókban) [Ált. rend. 3. cikk (2) a)];

 • B) regionális versenyképesség és foglalkoztatás (arra irányul, hogy – a legkevésbé fejlett régiókon kívül – növelje a régiók versenyképességét, vonzerejét és foglalkoztatási rátáját) [Ált. rend. 3. cikk (2) b)];

 • C) európai területi együttműködés (ETE) (arra irányul, hogy erősítse a határokon átnyúló együttműködést közös helyi és regionális kezdeményezések útján, a transznacionális együttműködést az integrált területi fejlődéshez vezető, a közösségi prioritásokhoz kapcsolódó intézkedések révén, valamint az interregionális együttműködést és tapasztalatcserét a megfelelő területi szinten) [Ált. rend. 3. cikk (2) c)].

Nemzeti stratégiai referenciakeret

fontos

A nemzeti stratégiai referenciakeret (NSRK) biztosítja, hogy az elnyert támogatások összhangban lesznek a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokkal, emellett meghatározza a közösségi prioritások és a nemzeti reformprogram közötti kapcsolatot.

A tagállamoknak fejlesztési stratégiát – uniós szóhasználattal élve nemzeti stratégiai referenciakeretet (NSRK) – kell készíteniük annak érdekében, hogy jogosultak legyenek támogatásra az alapokból. Az NSRK biztosítja, hogy az elnyert támogatások összhangban lesznek a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokkal, emellett meghatározza a közösségi prioritások és a nemzeti reformprogram közötti kapcsolatot. [Ált. rend. 27. cikk (1)] Magyarország 2007 tavaszán nyújtotta be az Európai Bizottság számára az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) néven ismert NSRK-t, amelyet a Bizottság 2007. május 7-én elfogadott (http://www.nfu.hu/uj_magyarorszag_fejlesztesi_terv_2 ).

Az ÚMFT-ben rögzített átfogó célok: a foglalkoztatás bővítése (az egyén foglalkoztathatóságának javítása, munkahelyteremtés, a kereslet és a kínálat összhangját biztosító foglalkoztatási környezet kialakítása), valamint a tartós növekedés feltételeinek megteremtése (a versenyképesség növelése, a gazdaság bázisának a szélesítése, az üzleti környezet fejlesztése, ezen belül az elérhetőség és a szabályozási környezet javítása, az állami szolgáltatások hatékonyságának növelése).

kérdés

Melyek az ÚMFT átfogó céljai? Milyen horizontális szempontok kerültek meghatározásra az ÚMFT-ben?

Az ÚMFT-ben meghatározott horizontális szempontok a környezeti, a makrogazdasági és a társadalmi fenntarthatóság, továbbá a területi és társadalmi kohézió erősítése (a nők és férfiak, a hátrányos helyzetűek egyenlőségének és a megkülönböztetés tilalmának biztosítása).

Az ÚMFT-ben meghatározott prioritások, operatív programok (OP-k) és a felhasználható források allokációja

image
1. táblázat: Prioritások és operatív programok az ÚMFT-ben

Megjegyzés: Az ETE-célkitűzés keretében megvalósításra kerülő OP-k nem képezik részét az ÚMFT-nek.

A felhasználható források ÚMFT keretében rögzített allokációját a 2. táblázat tartalmazza.

image
2. táblázat: Az ÚMFT pénzügyi táblája

Rövidítések: ÚMFT: Új Magyarország Fejlesztési Terv; OP: Operatív program; ERFA: Európai Regionális Fejlesztési Alap; ESZA: Európai Szociális Alap; EMVA: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap; EHA: Európai Halászati Alap

Megjegyzés: a táblázatban 2 tizedes jegyre kerekített értékek szerepelnek

Az operatív programok

A Kormány által benyújtott OP-kat az Európai Bizottság 2007 júliusában, illetve augusztusában elfogadta. A jóváhagyási eljárás során az ÚMFT-ben javasolt pénzügyi keretek mintegy 2%-kal változtak az egyes programok között, míg a teljes lehívható keret változatlan maradt. A módosítás következtében az eredetileg tervezettnél több jutott a foglalkoztatás és a gazdasági növekedés céljainak elérésére, és kevesebb a közlekedésfejlesztésre. (http://www.nfu.hu/umft_operativ_programok )

3. táblázat: Az OP-k átfogó és specifikus céljai, prioritásai, pénzügyi keretei
kérdés

Mit tartalmaznak az akciótervek?

Az akciótervek

Az ÚMFT és az OP-k részletes tartalmát és annak koordinációját a 2007 és 2013 közötti programidőszakban nemzeti szinten elfogadott akciótervek rögzítik. Az akciótervek tartalmazzák a támogatási konstrukciókat és az azokhoz kapcsolódó információkat egy adott operatív programra, vagy – ha különböző prioritásokért más szakminiszterek, illetve regionális fejlesztési tanácsok a felelősek – egy vagy több prioritásra vonatkozóan. Az akcióterv a következőket tartalmazza:

 1. a támogatási konstrukciók részletes bemutatását legalább 2 évre;

 2. az OP és a prioritás(ok) megvalósítását és ütemezését a teljes programozási időszakra;

 3. a támogatási konstrukció részletes indoklását. (http://www.nfu.hu/doc/1378 )

VI./2.2.2.: Európai területi együttműködés

A 2004-2006-os programperiódusban sikeres INTERREG Közösségi Kezdeményezést a 2007 és 2013 közötti időszakban az uniós források felhasználásának új, harmadik célkitűzése, az Európai Területi Együttműködés (ETE) váltja fel. (http://www.nfu.hu/europai_teruleti_egyuttmukodes_ipa_enpi_2007_2013 )

Az ETE célja

kérdés

Mi az Európai Területi Együttműködés (ETE) célja? Melyek a kiemelt területek?

Az ETE célja, hogy elősegítse az Unió területének erőteljesebb integrációját, harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődését. E célkitűzés arra irányul, hogy erősítse a határokon átnyúló együttműködést közös helyi és regionális kezdeményezések útján, a transznacionális együttműködést az integrált területi fejlődéshez vezető, a közösségi prioritásokhoz kapcsolódó intézkedések révén, valamint az interregionális együttműködést és tapasztalatcserét a megfelelő területi szinten. [Ált. rend. 3. cikk (2) c)]

Az ETE keretében meghirdetett programok támogatják a gazdaság integrált fejlesztését, a versenyképességet, a munkahelyteremtést. A gazdaság fejlesztésének főbb területei az üzleti együttműködések feltételeinek javítása, a kutatási-fejlesztési potenciál hatékony és koordinált használatának előmozdítása. A humán erőforrások erősítése és hatékony felhasználása a versenyképesség javításának kulcsfeltétele.

Ugyancsak kiemelt terület a közlekedési és kommunikációs infrastruktúra fejlesztése. A turizmus Európa számos területén az egyik legfontosabb bevételforrásnak számít, így a turisztikai potenciál közös fejlesztése, a régiók ösztönzése ugyancsak ezen együttműködési programok lényeges területének számít. A természeti környezet megőrzése minden tagország részéről erőfeszítéseket igényel. Mivel a környezetszennyezés nem határokon belül mozgó jelenség, a környezeti kockázatok elleni hatékony védekezést együttesen, közös szabályozással, erőfeszítésekkel kell megoldani. Mint a fentiekből kiderül, az ETE-célkit­űzés esetében nem nemzeti, hanem két- vagy több ország közös programjairól van szó.

A rendelkezésre álló források és felosztásuk

kérdés

Milyen programok valósulnak meg az ETE keretében, és ezekre milyen mértékű támogatás jut a költségvetési keretből?

Az ETE keretében határ menti, transznacionális és interregionális programok valósulnak meg ERFA-támogatással. E programokra összességében 7,75 Mrd áll rendelkezésre. E költségvetési keretből

 • A) a határ menti együttműködési programokra 73,86%,

 • B) a transznacionális együttműködésre 20,95%,

 • C) az interregionális együttműködésre pedig 5,19% jut.

(Ált. rend. 21. cikk) Az ERFA-forrásokat kiegészítik a programban részt vevő államok nemzeti költségvetéséből fizetett társfinanszírozások, a tagjelölt országok (pl. Horvátország és Szerbia) esetében az Előcsatlakozási Támogatási Eszközből (Instrument for Pre-Accession, IPA) [a Tanács 1085/2006/EK rendelete (2006. július 17.) egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról] (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/oj/2006/l_210/l_21020060731hu00820093.pdf ), más partnerországok (pl. Ukrajna) tekintetében pedig az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszközből (European Neighbourhood and Partnership Instrument, ENPI) [az Európai Parlament és a Tanács 2006. október 24-i 1638/2006/EK rendelete az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról] (www.nfu.hu/download/3162/1638_2006_EK.pdf) az adott programhoz allokált pénzeszközök.

Támogatásra jogosult területek

Az ETE keretében támogatásra jogosult területeket az Ált. rend. 7. cikke határozza meg; ezek

 • A) a határ menti együttműködés esetében a Közösség NUTS III. szintű régiói, illetve az ENPI program esetén az Unióval szomszédos (nem tagállam) országok NUTS III. szintű régiói (Magyarországon ez megyei szintet jelent);

 • B) a transznacionális együttműködésben a Bizottság által a részt vevő országokkal egyeztetve kijelölt makrotérségek;

 • C) az interregionális együttműködés esetében pedig a Közösség egész területe (és más, EU-n kívüli csatlakozó országok, pl. Norvégia, Svájc).

Prioritások

fontos

Ismertesse az ETE-programok főbb prioritásait!

Az ETE-programok megvalósítását az ERFA – a következő prioritásokra összpontosítva – támogatja. [Az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0001:0001:HU:PDF ) (ERFA-rendelet) 6. cikk.]

Határ menti együttműködés

A határokon átnyúló gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi tevékenységek fejlesztése, fenntartható területfejlesztés, ezen belül: (ERFA-rendelet 6. cikk 1. pont)

 • A) a vállalkozói szellem ösztönzése az idegenforgalom, a kultúra és a határokon átnyúló kereskedelem fejlesztése;

 • B) a természeti és kulturális erőforrások közös védelme, az ezekkel való közös gazdálkodás, valamint a természeti és technológiai kockázatok megelőzése;

 • C) a városi és vidéki térségek közötti kapcsolatok támogatása;

 • D) az elszigeteltség csökkentése a közlekedés, az információ, a hírközlés és szolgáltatások, a határokon átnyúló vízellátási, hulladékgazdálkodási, energiaellátási rendszerek és létesítmények elérhetőségének javítása révén;

 • E) az együttműködés, a kapacitások és az együttes hasznosítás fejlesztése az infrastruktúra – különösen az egészségügy, a kultúra, az idegenforgalom, az oktatás – területén;

 • F) a jogi és igazgatási együttműködés;

 • G) a határokon átnyúló munkaerőpiacok integrációja;

 • H) a helyi foglalkoztatási kezdeményezések;

 • I) az egyenlő esélyek, a képzés, a társadalmi integráció előmozdítása;

 • J) az emberi erőforrások, a K+F-létesítmények megosztásának elősegítése.

Transznacionális együttműködés

kérdés

Milyen területeket támogat az ETE a transznacionális együttműködések keretében?

 • A) Az integrált területfejlesztést elősegítő hálózatok és tevékenységek támogatása, különösen az alábbi területeken: (ERFA-rendelet 6. cikk 2. pont)

 • B) innováció: TéT-hálózatok létrehozása és fejlesztése, a regionális K+F- és innovációs kapacitások fokozása, amennyiben ezek közvetlenül hozzájárulnak a transznacionális területek kiegyensúlyozott gazdasági fejlődéséhez;

 • C) környezet: a transznacionális vízgazdálkodási, energiahatékonysági, kockázat-megelőzési és környezetvédelmi tevékenységek támogatása;

 • D) elérhetőség: a közlekedéshez és a távközlési szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a közlekedés és a távközlési szolgáltatások minőségének fejlesztése, ha ezek transznacionális jellegűek;

 • E) fenntartható városfejlesztés: a policentrikus fejlesztés megerősítése transznacionális, nemzeti és regionális szinten, ahol egyértelmű a transznacionális hatás.

Interregionális együttműködés

Az innovációra és a tudásalapú gazdaságra, valamint a környezetvédelemre és a kockázat-megelőzésre összpontosít, így többek között a fenntartható városfejlesztéssel kapcsolatos legjobb gyakorlat meghatározására, átadására és elterjesztésére vonatkozó tapasztalatcserére, a tanulmányokat, adatgyűjtést, valamint a közösségi fejlődési trendek megfigyelését és elemzését magukban foglaló tevékenységekre. (ERFA-rendelet 6. cikk 3. pont)

image
4. táblázat: Az ETE programjaiból Magyarországon (más országokkal közösen) felhasználható források 2007 és 1013 között, M

Forrás: ETE operatív programok

Last modified: Monday, 21 November 2011, 3:53 PM