bevezetés

X./2.3.: Villamoskari Hallgatói Innovációs Központ

A BME-n az innovációs tevékenységet serkentő egyik ígéretes kezdeményezés a Hallgatói Innovációs Központ (HIK, http://www.hik.bme.hu/). A 2009 májusában létrehozott HIK célja, hogy felkarolja a hallgatók szakmai és tudományos tevékenységét, segítséget nyújtson a BME polgárainak ötleteik megvalósításához, inkubátorházként támogatásokkal, pályázati lehetőségekkel segítse az alulról jövő kezdeményezések fejlesztését egészen a hasznosításig. Emellett a HIK szorgalmazza a hallgatók bevonását a különböző egyetemi és nem egyetemi szakmai projektekbe.

Küldetésüknek tekintik az innovációs kultúra terjesztését, az iparban és a mindennapi életben felmerülő problémák műszaki úton történő megoldását. Céljuk, hogy ebbe a folyamatba minél több egyetemi hallgatót vonjanak be, és megismertessék velük az innováció folyamatát. Feladatuknak tekintik az önszerveződő hallgatói szakmai és kulturális tevékenységek, illetve a hallgatói szervezetek (kiemelten a villamosmérnöki és informatikai szakmához tartozó szakkollégiumok) kutatási és tanfolyami képzési tevékenységének támogatását. Hisznek abban, hogy sokakban rejlenek jó ötletek, amelyeket kellő háttértámogatással hasznosítható termékké vagy szolgáltatássá lehet fejleszteni.

A HIK tevékenysége, amely egyébként folyamatosan bővül, jelenleg az alábbiakra terjed ki:

fontos
 • A) kutatás-fejlesztés és innováció – külső és belső egyetemi projektekben való részvétel;

 • B) innovatív ötletek, projektek támogatása (innovációs menedzsment kiépítése) – egyetemi kompetencia-térkép létrehozásával segítség a felmerülő problémák megoldásához;

 • C) hallgatói szellemi alkotások védelmének és hasznosításának segítése – tanácsadás, illetve előadások szervezése a szellemi tulajdon védelméről és kezeléséről;

 • D) források felkutatása és biztosítása induló hallgatói innovációs ötletekhez, projektekhez;

 • E) innovációs képzések indítása, az innovációs kultúra terjesztése – tanfolyamok indításával az egyetemi polgárok ösztönzése az alkotó munkára;

 • F) tanácsadás az ötlettől a megvalósításig – hallgatói innovációs projektekhez tanácsadás, a megvalósítás követése;

 • G) partnerhálózat kiépítése és fenntartása a régió K+F-szervezeteivel – folyamatos kapcsolattartás az egyetemen belüli és kívüli innovációs szervezetekkel;

 • H) marketing-szolgáltatás – egyetemen belüli és kívüli tájékoztatás.

X./2.4.: Egészségipari Mérnöki Tudásközpont

megjegyzés

A BME 3 kara (Villamosmérnöki és Informatikai, Vegyészmérnöki és Biomérnöki, Gazdaság- és Társadalomtudományi), továbbá Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpontja az Egyetemi Szenátus jóváhagyásával 2007. július 1-jén hozta létre az Egészségügyi Mérnöki Tudásközpontot (EMT, http://emt.bme.hu/) Az EMT működését a Villamosmérnöki és Informatikai Kar felügyeli. Az EMT működési területe az egészségügyi mérnöki kutatás és képzés; feladatai közé a kapcsolatépítés, az együttműködés szervezése, a forrásteremtés, a figyelemfelkeltés és tájékoztatás, valamint a BME-n e témakörökben folyó tevékenységek egységes megjelenítése tartozik.

Az EMT tevékenységei a szenátusi határozat szerint a következők:

 • A) a BME-n az adott szakterületen folyó tevékenységek összehangolása;

 • B) a meglévő kutatási eszközpark fejlesztése, új eszközpark kiépítése;

 • C) a szellemi kapacitás és az infrastruktúra felhasználási hatékonyságának javítása;

 • D) a BME eredményes részvételének elősegítése hazai és nemzetközi pályázatokon;

 • E) hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok tervszerű kiépítése és fejlesztése, a BME megjelenítése és képviselete hazai és nemzetközi szervezeteknél;

 • F) kapcsolattartás felsőoktatási, egészségügyi, állam- és közigazgatási szervezetekkel, egészségipari vállalkozásokkal, szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel, közös programok és projektek koordinálása;

 • G) széles körű tájékoztatás a tagszervezetek tevékenységéről, az egészségügyi mérnöki mesterképzés támogatása szervezési feladatok ellátásával, a hallgatók kutatómunkába való bevonásával, tárgyi eszközök fejlesztésével;

 • H) részvétel az egészségügyi mérnöki doktori képzésben a doktoranduszok kutatómunkájának támogatásával, tudományos és infrastrukturális háttér létrehozásával;

 • I) szakmai továbbképzések és tanfolyamok szervezése, az egészségügyi reformmal kapcsolatban szakértői és továbbképzési tevékenység ellátása.

Az EMT 2011. július 1-jével az Egészségipari Mérnöki Tudásközpont nevet vette fel, és az alapítása óta eltelt 4 év tapasztalatai alapján tevékenységi köre és feladatai is változtak.

Az EMT missziója

Az EMT missziója az időskorúak, betegek és fogyatékossággal élők életvitelét megkönnyítő, támogató, IK-technológián alapuló rendszerek kutatása és fejlesztése, ilyen rendszerek felhasználhatóságának vizsgálata, módszertanok, alkalmazási modellek kidolgozása, döntéshozást elősegítő és gyakorlati bemutató rendszerek létrehozása; a kidolgozott modellek és módszertanok valós élethez közeli környezetben való kipróbálása, a megoldások népszerűsítése.

Az EMT jövőképe

Az EMT

 • A) olyan képességekkel rendelkező, saját szakembergárdát gyűjt össze és nevel ki, amelyik a fenti célok érdekében hatékonyan képes projekteket megtervezni és koordinálni, illetve azokban jelentős szakmai hozzáadott értékkel részt venni;

 • B) tevékenységében jelentős szerepet kap a tudás átadása (oktatás), a kiemelkedő eredmények közzététele (publikációk, disszertációk, szabadalmak);

 • C) eredményesen vesz részt a BME keretein belül kínálkozó szinergia kiaknázásában;

 • D) megoldja azokat a feladatokat, amelyek a K+F+I-tevékenysége eredményeinek az üzleti életben való hasznosításához vezetnek;

 • E) kihasználja a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket, de nem kizárólag az így megszerezhető pénzügyi forrásokra támaszkodik, hanem szoros, fejlődő kapcsolatot épít ki az üzleti élet és a közszolgáltatási szféra szereplőivel;

 • F) annak tudatában működik, hogy kiemelkedő tudású munkatársakat csak az átlagnál jobb anyagi és erkölcsi megbecsüléssel lehet megszerezni és megtartani.

Az EMT fő céljai

A jövőképpel összhangban

 • A) váljon kompetenciaközponttá az életvitelt segítő IK-technológiák és alkalmazások területén, különösen az infokommunikációval támogatott otthoni felügyelet, valamint a terápiakövetés és -támogatás témakörében;

 • B) erősítse ipari, kormányzati és nemzetközi kapcsolatait az említett szakterületeken, törekedjen – partnereivel együttműködve – spin-off vállalkozások létrehozására;

 • C) működjön egyetemi kooperációs központként az egészségipari, egészségügyi mérnöki és egészségügyi informatikai K+F+I területén, különös tekintettel a BME-n belül fellelhető gazdaságtudományi, egészségügyi mérnöki, egészségügyi informatikai, biotechnológiai, ergonómiai, szociológiai és pszichológiai kompetenciákra, valamint a Semmelweis Egyetemmel ápolt sokféle kapcsolatra;

 • D) vegyen részt az oktatásban és vállaljon szerepet az oktatásszervezésben az említett szakterületeken.

Az EMT feladatai

 • A) Kutatás-fejlesztési és vállalkozási feladatok

  • a) Az EMT egyetemen belüli és kívüli kutatócsoportok, fejlesztő intézmények együttes fellépését és tevékenységét kezdeményezi, szervezi és koordinálja külső finanszírozású (hazai és nemzetközi pályázatokból, megbízásokból finanszírozott) kutatási-fejlesztési munkákban.

  • b) Az EMT elősegíti és koordinálja

   • a saját és más egyetemi szervezeti egységek tudásbázisának hasznosítását;

   • az egészségipar piaci szereplőivel való együttműködést;

   • az egészségipar közszolgálati szereplőivel való együttműködést;

   • a saját és más egyetemi alkotócsoportok tudástranszferét.

  • c) Az EMT törekszik arra, hogy részt vállaljon magas fokú tudáskoncentrációt igénylő egészségipari feladatok megoldásában, fejlesztési stratégiák kidolgozásában.

 • B) Speciális ismereteket igénylő (egészségipari, továbbá informatikai és távközlési eszközökkel segített életviteli) feladatok ellátására alkalmas személyek képzése.

 • C) Az EMT laboratóriumának működtetése és szinten tartása

  • a) a kezelésében lévő laboratóriumok hasznosítása a kutatás-fejlesztési munkákban és együttműködésekben, valamint a speciális tanfolyami képzésben;

  • b) információtechnológiai eszközeinek pótlása, bővítése és korszerűsítése, a feladatok ellátásához – az igényekhez alkalmazkodva – a lehető legfejlettebb szinten tartása.

Az EMT tevékenységei megalakulásától 2011 őszéig

Az EMT 2007-2011. közötti főbb tevékenységei az alábbi csoportokba sorolhatók:

 • A) pályázás és projektrészvétel;

 • B) az eVITA Nemzeti Technológiai Platform szervezése és szakmai irányítása;

 • C) oktatásszervezés.

A következő 3 részben e tevékenységek közül a legjellemzőbbeket vázoljuk.

Last modified: Monday, 21 November 2011, 3:40 PM