IV./1.3.: A lisszaboni folyamat

IV./1.3.1.: Az Európai Tanács lisszaboni ülése – a lisszaboni célok

cél

Az Unió történetében jelentős eseménynek számított a Tanács 2000. márciusi ülése, amelyen elfogadták az ún. lisszaboni stratégiát. A stratégia célkitűzése arra irányult, hogy az Uniót 2010-re a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává tegyék, olyanná, amely képes a több és jobb munkán, az erőteljesebb társadalmi kohézión alapuló fenntartható gazdasági növekedésre.

kérdés

Milyen pillérekre épült eredetileg a lisszaboni stratégia?

A stratégia eredetileg két, egy gazdasági és egy szociális pillérre épült. Míg az első pillér a tudásbázisú gazdaságba és társadalomba való átmenetre koncentrált (az információs társadalom megteremtése, a K+F erősítése, a versenyképesség javítása érdekében megvalósított strukturális reform, valamint a belső piac kiteljesítése terén tett intézkedések révén), addig a szociális pillér az európai szociális modell fejlesztésére, a humán erőforrásba történő befektetésre és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre.

A stratégiában hosszú távú célul tűzték ki a teljes foglalkoztatás feltételeinek megteremtését és a regionális kohézió erősítését; reális perspektívaként fogalmazták meg az évenkénti, átlagosan 3%-os gazdasági növekedést. A csúcson döntöttek arról is, hogy minden év márciusában a Tanács ülést tart, amelyen áttekintik az elért eredményeket. A stratégiában meghatározott feladatok jelentős része tagállami hatáskör volt, így a Tanács felkérte a Bizottságot, hogy évenként készítsen jelentést a tagállamok előrehaladásáról. A stratégiában felállított átfogó cél érdekében a Tanács a következő feladatok megvalósítását tartotta elengedhetetlennek (http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm#b).

fontos
 1. A) Átmenet egy versenyképes, dinamikus és tudásalapú gazdaságba (információs társadalom mindenki számára, az Európai Kutatási és Innovációs Térség létrehozása, vállalkozásbarát környezet megteremtése a kezdő és fejlődő innovatív cégek – főleg a kkv-k – számára, a belső piac teljes kiépítése, hatékony és integrált pénzügyi piacok, a makrogazdasági politikák koordinációja: pénzügyi konszolidáció, fenntartható államháztartás)
 1. B) Az európai szociális modell fejlesztése a humán erőforrásba történő befektetés és egy hatékony jóléti állam felépítése révén (oktatás és képzés, élet és munkavégzés a tudástársadalomban, több és jobb munka Európában, hatékony foglalkoztatáspolitika, a szociális védelem erősítése, a társadalmi befogadás elősegítése)
 1. C) Döntéshozatal a gyakorlatban: koherensebb, szisztematikusabb szemléletmód (a meglévő eljárások fejlesztése, a nyílt koordinációs eljárás bevezetése, az erőforrások mobilizálása).

IV./1.3.2.: Az Európai Tanács göteborgi ülése – a lisszaboni célok kiegészítése

fontos

Az Európai Tanács 2001 júniusában Göteborgban megtartott ülésén elfogadta a fenntartható fejlődés stratégiáját, és környezetvédelmi dimenzióval egészítette ki a gazdasági és társadalmi reformok lisszaboni folyamatát. A Tanács szükségesnek tartotta a következő intézkedések gyakorlatba ültetését (http://www.europarl.europa.eu/summits/pdf/got1_en.pdf.):

 1. A) Új szemléletmód a döntéshozatalban (minden szakpolitika kidolgozása, megvalósítása során meg kell vizsgálni a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi szempontok érvényesülését)
 2. B) Globális dimenzió (a fenntartható fejlődés kihívásai globális megoldásokat kívánnak)
 3. C) A környezetvédelmi szempontok érvényesítése a fenntartható fejlődés érdekében
 4. D) Harc a klímaváltozás ellen
 5. E) Fenntartható közlekedés
 6. F) Válasz a közegészségügyet fenyegető veszélyekre
 7. G) A természeti erőforrások felelősségteljesebb kezelése
 8. H) A környezetvédelem integrálása a közösségi politikákba

IV./1.3.3.: Az Európai Tanács barcelonai ülése

cél

A Tanács 2002. márciusi ülésén értékelte az Unió helyzetét gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi téren, és megvitatta a lisszaboni stratégia végrehajtása első két évének tapasztalatait. Több területet emelt ki, amelyeken további erőfeszítések szükségesek az Unió közös gazdasági, társadalmi céljainak elérése érdekében. (http://www.europarl.europa.eu/bulletins/pdf/01s2002_en.pdf)

 1. A) Hatékony intézkedések a teljes foglalkoztatás megteremtése érdekében (megerősített foglalkoztatási stratégia, a képzettség és a mobilitás javítása)

 1. B) Az európai gazdaságok közötti kapcsolatok erősítése (pénzügyi piacok)

 2. C) Integrált európai energetikai, közlekedési és kommunikációs hálózatok

 3. D) Minőségi közszolgáltatások

 4. E) Versenyképes, tudáson alapuló gazdaság

  1. a) Oktatás

  2. b) Kutatás és technológia [A 6. keretprogramot el kell fogadni 2002 júniusáig. A GDP 3%-ára kell emelni a K+F-re fordított kiadásokat (teljes hazai K+F-ráfordítás, Gross Domestic Expenditures on Research and Development, GERD) a tagállamok átlagában 2010-re, oly módon, hogy a ráfordítások 2/3-át az üzleti szféra fedezze. A szellemi tulajdonjogok érvényesítésének javítása, a magánbefektetések és a kockázati tőke alkalmazásának erősítése, hálózatok a tudományos bázis és az üzleti szféra között. Közösségi szabadalom méltányos költségek mellett.]

IV./1.3.4.: A lisszaboni stratégia félidős értékelése – a Wim Kok-jelentés

értékelés

A lisszaboni stratégia megfogalmazását követően számos kritika érte a stratégiát és végrehajtását. A negatív vélemények szerint a sok és nem egyszer ütköző célkitűzés miatt „felhígult” a program, nem jutottak érvényre a prioritások. A tagállamok nem tekintették magukénak a stratégiát, s ahelyett, hogy a problémákat nemzeti szinten oldották volna meg, azokat inkább az uniós intézményekre hárították. Nem alakult ki megfelelő társadalmi konszenzus több kérdést illetően sem, így a végrehajtás nem rendelkezett kellő támogatással a civil szféra és a nemzeti parlamentek részéről. Történt némi előrelépés a strukturális reformok, az infokommunikációs eszközök és technológiák alkalmazása terén, de a foglalkoztatottsági és a termelékenységi mutatók, továbbá a gazdasági integráció elmaradtak a kívánatos szinttől.

A kedvezőtlen jelenségek miatt az Európai Tanács 2004. márciusi ülésén döntött a stratégia félidős áttekintéséről, felkérve a Bizottságot arra, hogy hozzon létre egy magas szintű szakértői csoportot a felülvizsgálatra és javaslatok megfogalmazására. A Wim Kok vezetésével felállt munkacsoport 2005 februárjában hozta nyilvánosságra értékelő jelentését és ajánlásait (Facing the Challenge 2004). A jelentés – egyebek között – rávilágított arra, hogy:

 1. A) az Unió és tagállamai nem reagáltak kellő gyorsasággal a lisszaboni stratégia nagy részére,
 2. B) a nem megfelelő végrehajtás a sok elképzelésnek, rossz koordinációnak és az ütköző prioritásoknak is köszönhető,
 3. C) a legfontosabb probléma a határozott politikai fellépés hiánya volt.

A munkacsoport egyértelművé tette, hogy a növekedés Észak-Amerikához és Ázsiához viszonyított lemaradásának fokozódása, az alacsony európai népességszaporulat és az elöregedés miatt még inkább sürgető a lisszaboni stratégia megvalósítása, amihez a következő intézkedések szükségesek:

feladat
 1. A) Tudásalapú társadalom: Európa vonzóbbá tétele a kutatók és tudósok számára, a K+F „vezető prioritássá” válása, az infokommunikációs technológiák alkalmazásának ösztönzése.
 2. B) Belső piac: az áruk és a tőke szabad mozgását biztosító belső piac kiteljesítése, a szolgáltatások közös piacának sürgős megteremtése.
 3. C) Üzleti környezet: az adminisztratív akadályok csökkentése, a jogalkotás minőségének javítása, új vállalkozások alapításának megkönnyítése, a cégeket jobban segítő környezet kialakítása.
 4. D) Munkaerőpiac: az Európai Foglalkoztatási Munkacsoport ajánlásainak alkalmazása, stratégia kidolgozása az egész életen át tartó tanulás (LLL) és az aktív öregkor számára, növekedést és foglalkoztatást támogató partneri viszonyok megerősítése.
 5. E) Környezeti fenntarthatóság: az ökoinnovációk elterjesztése és vezető szerep kiépítése a környezetvédelmi iparban; olyan szakpolitikák folytatása, amelyek a termelékenység hosszú távú és fenntartható javulásához vezetnek a környezethatékonyságon keresztül.

IV./1.3.5.: A felülvizsgált lisszaboni stratégia – az Európai Tanács 2005. márciusi ülése

megjegyzés

A Kok-jelentés nyilvánvalóvá tette, hogy azok a kihívások, amelyekkel Európának szembe kellett néznie, megerősödtek a 2000-ben tapasztaltakhoz képest, így elengedhetetlen a lisszaboni stratégia céljainak újragondolása, végrehajtásának felgyorsítása. A folyamat új lendületet kapott az Európai Tanács 2005. márciusi brüsszeli ülésén, ahol az állam- és kormányfők jóváhagyták a Bizottság „Közös munkával a növekedésért és a munkahelyekértA lisszaboni stratégia új kezdete” című közleményében javasolt intézkedések túlnyomó többségét. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0024:FIN:HU:PDF)

A stratégia középpontjába 2 prioritás került, amelyeket már a Kok-jelentés is hangsúlyozott: az erőteljesebb és tartósabb növekedés megvalósítása, valamint a több és jobb minőségű munkahely megteremtése. Ezen célkitűzések elérése érdekében, a stratégia újraindítása lényeges előrehaladást igényel a következő 3 irányban:

 1. A) A tudás és innováció legyen a fenntartható fejlődés motorja [3%-os GERD/GDP arány, a BERD (Business Expenditure on R&D, üzleti K+F-ráfordítás) 2/3-os részesedése, a 7. keretprogram indítása, innovatív kkv-k támogatása, a kutató- és üzleti szféra együttműködésének erősítése, kockázati tőke, a Versenyképesség és Innováció Keretprogram meghirdetése, az Európai Technológiai Intézet létrehozása stb.].
 2. B) Európa befektetési és munkavégzési szempontból váljon vonzóbbá (mobilitás, LLL, a kkv-k jobb hozzáférése a közösségi alapokhoz, üzleti angyalok, technológiatranszfer-hálózatok, környezet- és egészségvédelem stb.).
 3. C) A növekedés és foglalkoztatás járuljon hozzá a szociális kohézió javulásához (az európai társadalmi modell megerősítése, szociális védelem, a foglalkoztatási ráta emelése, a munkatermelékenység növelése, esélyegyenlőség, új szervezeti és munkavégzési formák, oktatás, LLL, mobilitás, Europass, Európai Ifjúsági Paktum stb.).

IV./1.3.6:. Európa 2020 stratégia

A Bizottság 2010 márciusában új javaslatot terjesztett elő Európa 2020 stratégia néven („Europe 2020”, 2010). Az Európai Tanács 2010 márciusában (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/ en/ec/113591.pdf) és júniusában (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/ 115346.pdf) hozott döntést a stratégiáról, amelynek főbb elemei a következők:

kérdés

Mi az Európa 2020 stratégia alapvető célja?

 • A) Alapvető cél az intelligens (a tudáson és innováción alapuló), a fenntartható (erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb) és inkluzív (a foglalkoztatás magas szintjét biztosító, szociális és területi kohéziót eredményező) növekedés ösztönzése.
 • B) A Bizottság az alábbi célkitűzések megvalósítását javasolja 2020-ra:
  • a) a 20 és 64 év közötti korosztály legalább 75%-a rendelkezzen munkahellyel,
  • b) az Unió GDP-jének 3%-át fordítsa K+F-re,
  • c) teljesítse az Unió a 20-20-20 célkitűzéseket (az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal – megfelelő körülmények között 30%-kal – kell csökkenteni, az energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások részarányát a jelenlegi 8,5%-ról 20%-ra növelni, az energiahatékonyságot 20%-kal javítani),

megjegyzés

Jó tudni!

A GERD/GDP-arány 2009-ben az EU átlagában nem érte el a 2%-ot.

  • d) szorítsák az iskolából kimaradók arányát 10% alá, és a 30-34 éves korosztály legalább 40%-a rendelkezzen felsőoktatási képzettséggel,
  • e) csökkentsék 20 millióval a szegénység kockázatának kitett lakosok számát Európában.
 • C) A 3 prioritás (intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés) mindegyikének területén a Bizottság a következő 7 kiemelt kezdeményezést javasolja kötelező jellegű megvalósításra a tagállamok számára.
  • a) „Innovatív Unió”: a K+F-, illetve innovációs politikát a főbb kihívásokra kell koncentrálni, elő kell segíteni, hogy a tudományos eredményekből mielőbb piacra dobható termékek szülessenek
  • b) „Mozgásban az ifjúság”: a diákok és a fiatal szakemberek mobilitásának ösztönzésével növelni kell az európai felsőoktatás színvonalát, nemzetközi vonzerejét. Európa-szerte hozzáférhetővé kell tenni a tagállami képzéseket, megfelelően el kell ismerni a szakmai képesítéseket és tapasztalatot.
  • c) „Európai digitális agenda”: a nagysebességű internetre épülő egységes digitális piac segítségével fenntartható gazdasági és társadalmi előnyöket kell teremteni, és 2013-ra minden európai számára elérhetővé kell tenni a nagysebességű internetet
  • d) „Erőforrás-hatékony Európa”: elő kell segíteni az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé való elmozdulást, a megújuló energiaforrások növekvő mértékű alkalmazását, a szállítási ágazat modernizálását és az energiahatékonyságot.
  • e) „Iparpolitika a globalizáció korában”: javítani kell a vállalkozások (különösen pedig a kkv-k) üzleti környezetét; versenyképes, erős és fenntartható ipari bázist kell teremteni.
  • f) „Új készségek és munkahelyek menetrendje”: modernizálni kell a munkaerőpiacot, lehetővé kell tenni az emberek készségeinek egész életen át történő fejlesztését, növelni kell a foglalkoztatást és közelíteni egymáshoz a munkaerő-piaci kínálatot és keresletet.
  • g) „Szegénység elleni európai platform”: szociális és területi kohézió biztosításával el kell érni, hogy a növekedés és a munkahelyteremtés előnyei széles körben elérhetők legyenek, a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők méltóságban, a társadalom aktív tagjaiként élhessenek.
Last modified: Tuesday, 14 June 2011, 10:49 PM